Ohlášky 19. listopadu 2017

18.11.2017 | 7 zobrazení

33. neděle v mezidobí, Den Bible a také Světový Den chudých – 19.11. 2017

úterý – památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

středa – památka sv. Cecilie, panny a mučednice

pátek – památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků

sobota – v naší kongregaci připomínka zemřelých rodičů salesiánů

neděle – slavnost Ježíše Krista Krále

 

Dnešní sbírka je určena na podporu Biblického díla.

Pro připomenutí několik termínů dopředu – výroba a žehnání adventních věnců bude v sobotu 2.12., mikulášská nadílka ve středu 6.12. po večerní mši sv. a adventní duchovní obnova farnosti v sobotu 16.12.

Po mši svaté srdečně zveme na posezení do farní kavárny.

Ohlášky 12. listopadu 2017

08.11.2017 | 17 zobrazení

32. neděle v mezidobí – 12.11. 2017

Pondělí – památka sv. Anežky České a bl. Artemide Zattiho, salesiána

středa – památka bl. Magdaleny Morano, salesiánky

pátek – památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

neděle – 33. neděle v mezidobí a také den Bible

 

V pondělí bude mimořádně mše sv.v 18 hod ke cti sv. Anežky České.

Ve středu v 9:45 hod začíná na faře kurz Výchova dětí a večer v 19:30 kurz Chodíme spolu.

Také ve středu v 18 hod v klášterním kostele u piaristů bude tradiční mše svatá při svíčkách. Celebrantem bude P. Jožo Gumenický.

Ve čtvrtek srdečně zveme na koncert Mendík zpívá pro Domácí hospic sv. Veroniky, který začne v našem kostele v 19 hod.

Příští neděli před každou mší svatou budeme nacvičovat zpěv Creda od Ebena.

Příští víkend srdečně zveme na Dny důvěry. Bližší informace na webových stránkách.

Vzadu jsou k dispozici nová čísla Nezbedy, adventní kalendář Duhy, brožury moravského Fatymu a salesiánské kalendáříky.

Po mši svaté srdečně zveme na posezení do farní kavárny.

Ohlášky 5. listopadu 2017

03.11.2017 | 19 zobrazení

31. neděle v mezidobí a den modliteb za + členy a dobrodince Salesiánské rodiny

čtvrtek – svátek posvěcení Lateránské baziliky

pátek – památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

sobota – památka sv. Martina, biskupa

neděle – 32. neděle v mezidobí

 

Po mši svaté prosíme rodiče ministrantů ve věku od 8-14 let, aby přišli do sakristie, kde budou seznámeni s nabídkou castingu.

Příští neděli bude na KC Máj animovaná mše svatá v 10 hod, kterou bude sloužit P. Tomáš Rádl.

Od 2.11. do 8.11. lze získat plnomocné odpustky pro duše v očistci, když navštívíte hřbitov a pomodlíte se tam za zemřelé.

V sobotu 11.11. se v našem kostele a na faře koná setkání lektorů, akolytů, kostelníků a varhaníků z celé naší diecéze. Setkání začíná mší sv.v 9:30 hod s otci biskupy. Proto ranní mše sv.v 7:30 nebude.

O víkendu 17.-19.11. se v Českých Budějovicích uskuteční Dny důvěry. Stále se mohou hlásit zájemci. Bližší informace na webových stránkách.

K doplnění kroniky prosíme farníky o zapůjčení fotek ze setkání mládeže v Olomouci, z letošních chaloupek a svateb. Předejte Zdeňkovi Nevšímalovi.

Po mši svaté srdečně zveme na posezení do farní kavárny.

Ohlášky 29. října 2017

25.10.2017 | 16 zobrazení

30. neděle v mezidobí a bl.Michala Ruy, nástupce Dona Boska

úterý – památka sv. Wolfganga

středa – Slavnost Všech svatých

čtvrtek – Vzpomínka na všechny zemřelé

pátek – 1. pátek v měsíci, od 17 hod výstav NSO a příležitost ke sv. smíření

sobota – památka sv. Karla Boromejského, biskupa

neděle – 31. neděle v mezidobí a den modliteb za + členy a dobrodince Salesiánské rodiny

 

Sbírka na misie z minulé neděle vynesla 25 061,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

V pondělí v 18 hod se koná plánovací setkání našich varhaníků na advent. Od 19 hod začíná kurz Alfa.

Vyšlo nové číslo Fíkovníku a k dispozici k zakoupení jsou také brožury moravského Fatymu.

1. a 2.11. je možné při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Podmínkami jsou pomodlit se Otčenáš, Vyznání víry a dále pak sv.smíření, sv.přijímání a modlitba na úmysl sv.Otce. Od 2.11. do 8.11. odpustky lze získat návštěvou hřbitova.

V sobotu 11.11. se v našem kostele a na faře koná setkání lektorů, akolytů, kostelníků a varhaníků z celé naší diecéze. Setkání začíná mší sv.v 9:30 hod s otci biskupy. Ranní mše sv.v 7:30 nebude.

O víkendu 17.-19.11. se v Českých Budějovicích uskuteční Dny důvěry. Jde o setkání mladých v duchu Taizé. Pořadatelé hledají ubytovatele pro účastníky. Přihláška a bližší informace na www.dnyduvery.cz

Po mši svaté srdečně zveme na posezení do farní kavárny.

Ohlášky 22. října 2017

21.10.2017 | 24 zobrazení

29. neděle v mezidobí – 22. 10. 2017

úterý – památka bl.Aloise Guanelly, salesiána-kněze

sobota – svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

neděle – 30. neděle v mezidobí a také  bl.Michala Ruy, 2.nástupce Dona Boska

Děkujeme všem za pomoc při přípravách a zdařilém průběhu oslav výročí 70. let posvěcení našeho kostela.

Dnešní sbírka je určena na misie. Kdo byste chtěli-uprostřed kostela na stolku jsou fotografie se životopisy 17 salesiánských misijních dobrovolníků, můžete si některého vzít a modlit se za ně. Jsou mezi nimi i Marčíkovi z Českých Budějovic.

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Dušičkami-od 25. října, pokud nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2.-8. listopadu.

Vzadu v regálcích jsou k dispozici nové salesiánské kalendáříky, časopiy Nezbeda, Duha, Fíkovník a také k zakoupení publikace moravského Fatymu.

Zveme k účasti na různých programech v naší farnosti – úterní společenství pro mladé pracující a absolventy, biblické hodiny v úterý a ve středu, čtvrteční přípravu na přijetí svátostí křtu a biřmování.

Po mši svaté srdečně zveme na posezení do farní kavárny.

Ohlášky 15. října 2017

14.10.2017 | 34 zobrazení

28. neděle v mezidobí – 15. 10. 2017

Dnes slavíme v naší farnosti 70. výročí posvěcení kostela.

pondělí – památka sv. Markéty Marie Alacoque, panny

úterý – památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

středa – svátek sv. Lukáše, evangelisty

sobota – památka Bl. Karla Rakouského

neděle – 29. neděle v mezidobí

Biblické hodiny v naší farnosti probíhají v úterý v 17 hodin na KC na Máji a ve středu v 19 hodin zde na faře.

V úterý po mši svaté se koná společenství pro mladé pracující a pro absolventy. Ve čtvrtek je od 18 hod příprava na přijetí svátostí křtu a biřmování pro dospělé.  

Ve čtvrtek a v pátek po mši svaté se budeme modlit litanie k českým patronům za nadcházející volby.

V pátek a v sobotu bude probíhat zde na faře kurz bibliodramatu – tvořivé práce s Biblí.

Příští týden bude sbírka na misie.

Po mši svaté srdečně zveme na posezení do farní kavárny.

Chodíme spolu …..

11.10.2017 | 0 zobrazení

Ohlášky 8. října 2017

07.10.2017 | 0 zobrazení

27. neděle v mezidobí – 8. 10. 2017

pondělí – nezávazná památka sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků

– nezávazná památka sv. Jana Leonardiho, kněze

středa – nezávazná památka sv. Jana XXIII., papeže

čtvrtek – nezávazná památka sv. Radima, biskupa

pátek – nezávazná památka Bl. Alexandriny Marie da Costa, salesiánské mystičky

sobota – nezávazná památka sv. Kalista I., papeže a mučedníka

neděle – 28. neděle v mezidobí

Vzadu v regálcích jsou k dispozici nové salesiánské kalendáříky na rok 2018. Jsou tam i další časopisy-2 poslední čísla Katolického týdeníku, nový Nezbeda s Cvrčkem a Duha a také nové číslo Fíkovníku.

V pondělí v 19 hodin se koná zasedání ekonomické rady farnosti.

V úterý zahajuje svoji činnost nové společenství v naší farnosti – a sice pro mladé pracující a absolventy. Začíná mší svatou v 19 hodin a po ní následuje program.

Příprava na přijetí svátosti křtu a biřmování začíná ve čtvrtek v 18 hodin. Stále je možné se přihlásit. Přípravu na křest povede P. Michal Kaplánek a na biřmování P. Tomáš Rádl.

Příští víkend srdečně zveme na oslavy 70. výročí posvěcení našeho kostela. V sobotu ve 14 hod bude kytarová mše svatá, které se zúčastní také salesiáni-kněží, kteří působili v minulosti v naší farnosti – otcové Jaroslav Kuchař, Ladislav Kozubík, František Ptáček, Petr Košák, Ondřej Matula a hlavním celebrantem bude Michael Martinek. Po mši svaté bude posezení a pohoštění. Prosíme o napečení a přinesení něčeho sladkého či slaného. V neděli při mši svaté v 10 hodin zpívá chrámový sbor.

Po mši svaté srdečně zveme na posezení do farní kavárny.