Průzkum

Výsledky průzkumu „Zpěvy při bohoslužbách“ ve farnosti sv. Vojtěcha

Dotazník dne 29. 1. 2017 během tří nedělních bohoslužeb vyplnilo:

264 farníků (166 žen a 98 mužů), největší počet respondentů (102) ve věku 31 – 50 let.

Respondenti na jednotlivých mších sv. v procentech, průměrný věk:

8 hod. – 21 %, průměrný věk cca 60 let

10 hod. – 52 %, průměrný věk cca 40 let

18 hod. – 15 %, průměrný věk cca 45 let

Různě – 12%

 

Zapojení se do zpěvů farníky:

Vždy zpívá – 26 %

Téměř vždy zpívá – 36 %

Někdy zpívá – 25 %

Téměř nikdy nezpívá – 9 %

Nikdy nezpívá – 4 %

Alespoň někdy zpívá 87 % respondentů.

Důvody, proč farníci zpívají málo nebo vůbec:

Neumím zpívat – 22%

Neznám písně – 20 %

Nechci zpívat – 4 %

Zpěvy bývají příliš vysoko – 17 %

 

Na tom, jak vysoko jsou zpěvy položeny, farníkům:

Záleží – 38 %

Nezáleží – 27 %

Je jim jedno – 35 %

 

Zájem farníků o nácvik nových písní:

Má zájem – 50 %

Nemá zájem – 11 %

Je jim jedno – 39 %

 

Rozdíl ženy/muži

Na osmé odpovídalo o 100 % více žen, než mužů, na desáté o 30 % více mužů, než žen.

Ženy zpívají častěji, než muži, větší procento z žen oproti mužům umí zpívat, zná písně a má zájem o nácvik nových písní.

Rozdíly ranní, desátá, večerní:

Nejvíce zpívají farníci na ranní, o něco méně na desáté, výrazně nejméně na večerní, což je způsobeno především tím, že neumějí nebo nechtějí zpívat.

Z důvodu vysoko položených zpěvů nezpívá nejvíce farníků na desáté (19 %).

Na tom, jak vysoko jsou zpěvy položené, nejvíce záleží farníkům na desáté (46 %), nejméně na ranní (24 %).

Nové písně mají největší zájem nacvičovat farníci na desáté (53 %), nejméně na večerní (40 %).

Rozdíly dle věkových skupin:

Nejvíce zpívá skupina 51 – 60 let (alespoň někdy 96 %), nejméně skupina 21 – 30 let (alespoň někdy zpívá 70 %).

Zpívat neumí především skupina 61 – 70 let (36 %), nejlépe je na tom skupina 51 – 60 let (neumí zpívat pouze 11 %).

Písně nezná především skupina 51 – 60 let (37 %), nejvíce je znají starší 71 let (pouze 12% písně nezná).

Na tom, jak vysoko jsou zpěvy položeny, nejvíce záleží skupině 31 – 40 let (49 %), nejméně skupině do 15 let a 61 – 70 let (24 %).

Největší zájem nacvičovat nové písně má skupina 31 – 40 let (63 %), nejmenší obě skupiny do 20 let (22 %).

Připomínky a odpovědi na ně

(dotazníky byly očíslovány, číslovka na začátku je pracovním identifikačním číslem; uvedená hodina označuje mši sv., kterou navštěvuje respondent u sv. Vojtěcha nejčastěji):

32 (žena 21 – 30, 10 hod.): Zpěvy při mši sv. se mi v porovnání s jinými farnostmi velmi líbí. Stejně tak velmi oceňuji a chválím místní sbor! Jen ozvučení bývá dost hlasité. Děkujeme za povzbuzení . Na hlasitost ozvučení rytmických zpěvů jsou různé názory, již jsme zaznamenali také přání silnějšího zvuku vzhledem k charakteru rytmických písní. Záleží i na tom, ve kterém místě kostela se člověk nachází, zda blízko reproboxu či například v prostoru pod kůrem, který je na tom co do pokrytí ozvučením poněkud hůře a kam hodláme dle finančních možností v budoucnu osadit ještě jeden pár reprosoustav. Nicméně připomínku se pokusíme zohlednit .

36 (žena 21 – 30, 18 hod.): Hezky zpíváte :-) Děkujeme .

37 (žena 21 – 30, 18 hod.): Prosím o více písní pro mladé, méně patetických barokních ze 17. st. To je otázkou také individuálního vkusu, připomínka předána varhaníkům, konkrétní čísla písní, které Vám připadají textově nevhodné, můžete sdělit, a to i v budoucnu, na e-mailovou adresu hudba.vojtech@seznam.cz

43 (muž 21 – 30, 10 hod.): Dobrý den, pamatuji si, že dříve tady fungovala kapela i s nástroji, která zapojovala menší děti (např. tancem) a lidé v kostele to vítali. Věřím, že oživení této tradice by mnoho lidí uvítalo – zejména na desáté. Členové současné pastorační rady si na tancování dětí při bohoslužbě nevzpomínají, také není jasné, kterou kapelu máte na mysli. V současné době u sv. Vojtěcha kapela funguje a hraje dle rozpisu, vyvěšeného na nástěnkách a na webu farnosti www.ctyrak.farnost.cz v záložce Hudba/Termíny. Upřesnění či konkrétní návrhy můžete sdělit na e-mailovou adresu hudba.vojtech@seznam.cz

45 (muž 21 – 30, 18 hod.): Většina kancionálových písní by potřebovala transponovat o tercii níž. Navíc texty staré 100 – 150 let dnes působí trochu bizarně. Některé výše položené písně byly již v minulosti transponovány. Tóniny zpěvů budou diferencovaně upravovány. Ohledně starých textů viz odpověď na dotazníky 37 a 109.

46 (muž 21 – 30, 18 hod.): Souhlasím s výcvikem „dorostu“ co se týká „hlavního zpěváka z kůru“ (pokud je nějaké oficiální označení, tak se omlouvám). ALE, úplně se mi nelíbí zpěv žalmů dívkami mladšími 15 let. Z mého pohledu patří žalmy starším lidem, jelikož „Bože můj, proč jsi mě opustil“ aj. zní od desetiletých dětí jako značné přehrávání… ALE je to jen můj názor coby osoby, co nerada děti. Pastorační rada soudí, že přínos zapojení dětí do zpěvů žalmů převažuje nad uvedenými aspekty.

59 (muž 21 – 30, 10 hod.): Zpěvy jsou krásné. Určitě prosím pokračujte. Díky! Děkujeme .

75 (žena 31 – 40, 10 hod.): Jsem ráda za kytarové mše, díky. Děkujeme .

84 (žena 31 – 40, 10 hod.): Doporučuji zpěvy snížit. Zohledníme, viz odpověď na dotazník 45.

88 (žena 31 – 40, 10 hod.): Ohledně nácviku nových písní – to jako jak! Většina lidí nechodí včas. Budeme hledat řešení, spíš jde o personální zajištění nácviku. Pravidelné cvičení písní před mší sv. je rozhodně v plánu, až „dorostou“ žáci ZUŠ Vojtěch. V této chvíli se o výběr a nácvik nových písní postarají varhaníci spolu s kněžími. Kdo se bude chtít zúčastnit, přijde o několik minut dříve, kdo ne, nepřijde…

89 (žena 31 – 40, 10 hod.): Prosím častěji Hymnu ke světovému dni mládeže. Budeme se snažit zařazovat.

109 (muž 31 – 40, 10 hod.): Zpívat by se měly známé písně, méně experimentů. Pastorační rada se shodla, že zatím se příliš mnoho experimentů neuskutečňovalo. Naopak v budoucnu, až bude možné organizovat nácvik před mší sv., by bylo možné některými novými, textově vhodnými písněmi nahradit ty „patetické“ či „romantické“, viz odpověď na dotazník 37.

112 (muž 31 – 40, 10 hod.): Uvítám rockovou mši. Vedeme v patrnosti, snazší to bude, až děti ze ZUŠ Vojtěch poněkud vyrostou.

114 (muž 31 – 40, 10 hod.): Jestli jsou zpěvy vysoko, nepoznám. Nácvik nových písní mi nepomůže. Nevadí, můžete se za liturgické zpěvy modlit .

139 (žena 41 – 50, 8 hod.): Zpívám falešně, buďte rádi, že nezpívám. Díky!  Viz řádek výše.

140 (žena 41 – 50, 10 hod.): Uvítala bych i píseň č. 901. Požadavek předán varhaníkům. Jde také o vhodnost zařazení vzhledem k liturgické době, liturgickým textům atd.

150 (muž 41 – 50, 10 hod.): Přijde mi, že zpěv sboru je přes reproduktory zbytečně hlasitý. Viz odpověď na dotazník 32.

157 (muž 41 – 50, 10 hod.): Za zásadní pokládám srozumitelnost slov – textů při liturgii, žalmech atd. Někdo zpívá srozumitelně, někdo to neumí. Děkuji. Nedá se, než souhlasit. Zpěváků žalmů není mnoho a ne všichni zpívají nesrozumitelně. V této chvíli děláme, co můžeme. Proto vznikla Hudební škola Vojtěch o.p.s., která zřídila ZUŠ Vojtěch. Postupně se snad bude úroveň zpěvů a jejich srozumitelnosti zvyšovat. Další věcí je, že ozvučení od varhan zdaleka není tak kvalitní, jako ozvučení z presbytáře, většina zpěváků žalmů ovšem od ambonu zpívat nechce. Proto se snažíme děti učit zpívat žalm z přední části kostela už od malička, tím by se mohla situace v budoucnu zlepšit. Pokud není dobře rozumět sboru, je to dáno individuálními schopnostmi jeho členů, tím, že zkouší jednou měsíčně (častěji se není schopen sejít) a akustickými poměry kostela, možná i málo pedantským sbormistrem. O srozumitelnost se stále snažíme a tento požadavek si nepřetržitě zdůrazňujeme.

199 (žena 61 – 70, 10 hod.): Všechny se mi moc líbí, jsem nadšená, děkuji. Děkujeme .
263 (muž 71 a více, 8 hod.): Zařaďte prosím více Mariánských písní. Viz odpověď na dotazník 140.

Výstupy, projednané pastorační radou dne 13. 2. 2017:

  1. Tóniny pro varhanní doprovody zpěvů volit tak, aby vrcholové tóny až na výjimky písní s velkým rozsahem nevystoupily nad c2, a to jak u písní, tak ordinária.
  2. Jakmile to bude možné, začít s procvičováním zpěvů před mší sv., vzhledem k zájmu zejména před nedělní desátou. Budou hledány možnosti, jde především o personální zajištění.
  3. Kytarovky“ a dětské zpěvy neozvučovat příliš hlasitě.
  4. Zveřejnit výstupy průzkumu ve Fíkovníku, detailní výsledky a odpovědi na individuální připomínky vyvěsit na nástěnce v kostele a na webu farnosti ctyrak.farnost.cz v sekci Hudba/Průzkum.

 

Zpracoval Zdenek Zavičák

hudba.vojtech@seznam.cz